Europejskie i Międzynarodowe Standardy w Zakresie Prawa do Pomocy Prawnej

Download Files

Podsumowanie obecnych minimalnych międzynarodowych standardów prawnych w zakresie prawa do pomocy prawnej na bazie europejskiej konwencji praw człowieka oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z uwzględnieniem zasad i standardów wynikających z Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych, prac Komitetu Praw Człowieka ONZ, Zasad i wytycznych ONZ dotyczących dostępu do pomocy prawnej w sprawach karnych, a także innych organów europejskich i ONZ.