Miért köteles Európa felkarolni a menekülteket

Miért köteles Európa felkarolni a menekülteket

Megdöbbentő az ellentét aközt, ahogyan Európa a múltbéli konfliktusok áldozatainak hosszú időn át védelmet nyújtott, és ahogyan azokkal a menedékjogot keresőkkel bánik, akik ma érik el partjait.

Én magam túléltem a náci megszállást és 1947-ben Magyarországról Angliába menekültem a kommunista uralom elől. Angliában új életet kezdhettem. Tisztelettel és kedvesen bántak velem, amiért ma is hálás vagyok.

Egyike voltam a sokmillió európainak, aki a II. világháború után elhagyta hazáját. E humanitárius válságot követően Európa 1951-ben elfogadta a Menekültügyi Egyezményt. Az ebben foglaltak évtizedeken át Európa erkölcsi és működési vezérelveként szolgáltak. Nemsokkal az egyezmény elfogadása után következett az első próbatétel: 1956-ban a szovjet megszállás miatt több, mint kétszázezren menekültek el Magyarországról. Egy évtizeddel később, 1968-ban, ugyanez megismétlődött, amikor a Szovjetunió megszállta Csehszlovákiát. A 90-es évek jugoszláv polgárháborúja idején pedig több, mint négymillió ember kényszerült menekülésre. És Európa minden alkalommal segített.

Ma azonban a szíriai polgárháború vagy az eritreai és más kormányok kegyetlen elnyomása elől menekülő áldozatok nem részesülnek hasonló elbánásban.

Az Európai Unió intézménye a szolidaritás és együttműködés jegyében fogant. A mai menedékjogot keresők sanyarú helyzete rámutat arra, hogy ezek az értékek hogyan porladnak szét. Ha nem vagyunk hajlandóak segíteni a menekülteken, akkor ez a politikai szövetség, amelyet a nyílt társadalmak megtestesüléseként láttam, a szemünk láttára omlik össze.

A migrációval és a menekültkérdéssel kapcsolatos átfogó politika hiánya teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy önzően és felelőtlenül járjanak el. A peremországok, mint Görögország és Olaszország, nem biztosítják a menekültek megfelelő fogadását és hanyagolják a menedékjog iránti kérelmek feldolgozását, míg mások, mint például Magyarország, lezárják a határaikat, hogy kirekesszék a segítségre szorulókat.

Az összehangolás hiánya káoszt eredményezett, amelyben a menekültáramlat mint valami kezelhetetlen probléma jelenik meg. Ez pánikhoz vezetett, és a közvéleményt a menekültek ellen hangolta – olyannyira, hogy félő, elfelejtjük, hogy itt a menekültek az igazi áldozatok. Az EU-nak felelősséget kell vállalnia a politikai válságért, amelyet egy közösen kialakított politika és a tervezés hiánya okozott.

Jelenleg 28 különálló menekültügyi rendszer van érvényben. Ez a tákolmány nem működik – nincs egyértelműen meghatározva, ki jogosult menedékjogra és ki nem. A válság kezeléséhez Európának igazságos és átfogó tervre van szüksége. Itt az idő, hogy az Európai Unió visszatérjen a nagylelkűség és szolidaritás szelleméhez, amelyben fogant és amely tükrözi a több, mint fél évszázada lefektetett európai értékeket.

Learn More:

2 Hozzászólás

Elrejtés

Tisztelt Szerző! Szabadjon reagálnom két megindító mondatára: "Az Európai Unió intézménye a szolidaritás és együttműködés jegyében fogant. A mai menedékjogot keresők sanyarú helyzete rámutat arra, hogy ezek az értékek hogyan porladnak szét." Azt gondolom, hogy kell, hogy ok-okozati összefüöggés legyen e változás mögött. Az emberi szolidaritás meg lenne, ha nem lenne ott a tényleges fenyegetettség, és a jogos félelem, amit a muzulmán fasizmus előretörése ma az emberiségnek, kiváltképpen a zsidó.keresztény kultúrkörben élőkmek, s mindenekelőtt a kicsiny, kihalóban lévő európai nemzetekmek jelent. Miközben részvétünk és szimpátiánk a halál elől menejölőké, ott a félelem is, hogy - Ben Carson szavaival élve - hoigy vajon közülük háényan és milyen mértékben infilráélódtak gyilkos. fanatikus eszmékkel. S mint a londobi tüntetések elrettentő képei, valamuint az ISIS által sikeresen beszervezett, Európában született mohamedéln fiatalo nagy száma mutatja, semmi garancia arra, hogy a ma békésen letelepülő utódai nem lesznek-e a terrorizmus katonái. Amuzulmán vallás alaptételei melegágyat jelentenek az idegengyúlölet szellemének. Európa öngyilkosságot követne el, ha ilyen tömegben befogadná őket. Az 56-so magyar menekültek nem jelenettek potenciáluis veszélyt a nyugat számára, a mostani menekülők azonban igen. Bizonyára tudja Ön is, hogy Szaud-Arábia sem fogadja be menekülő arab testvéreit és mohamedén hiitestvéreit - pontosan ezen okok miatt. Egyet vsem foigad be, pedig megtehetné. De nem boilond, hogy megtegye. Hasonlóléppen sem Izrael, sem az USA nem fogad be a terror fertőző pestis-zónájából érkező mohamedánokat. Itt sajnos az emberiességi érzelmek elemi önvédelmi étrdekekkel ütköznek. Sajnálom, hogy ezt kell írjam. de ez az igazság. Őszinte tisztelettel,

Kedves szerző!
Azért hiba ön részéről összemosni a mai és a múltbélimigrációt. A múltban európai emberek menekültek és kerestek jobb életet míg a mai menekülteknek európához semmi közük, nekik és nekünk is idegen kultúra és szokások a mérvadók. Így közösséget nem tudunk és nem is lehet felvállalni. Nagylelkűség és szolidaritás szelleme: ezek jelenleg két külön fogalomként aposztrofálnak szolidáris bármeddig tud lenni egy társadalom míg a nagylelkűségnek bizony erős financiális korlátai vannak. Menedékjogot csak szomszédos ország adhat, mi ezt épp a menekültügyi egyezmény miatt nem tehetjük: ide már nem menekültként érkeznek: légi úton érkezők tehetnék meg. Javaslom a helyzet továbbtanulmányozását és eszerint kell újrafogalmazni.

Új hozzászólás