Skip to main content

Çështja është BE-ja, jo anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor ...

Opinioni publik francez mbi anëtarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE
  • Date
  • Shkurt 2021
  • Author
  • Christine Hübner, Jan Eichhorn, Luuk Molthof, Srđan Cvijić

Franca është një nga vendet evropiane me shkallën më të lartë të kundërshtimit popullor ndaj zgjerimit të Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor. Po ku mbështetet ky kundërshtim, dhe sa e rëndësishme është çështja e zgjerimit të BE-së në Ballkanin Perëndimor për Francën? Ky raport, i cili përdor një kombinim të paraqitjes së të dhënave të studimit të vitit 2020 me popullsinë e rritur franceze dhe me fokus-grupe të thelluara votuesish francezë, ofron një panoramë gjithëpërfshirëse mbi këndvështrimin e francezëve nëse vendet e Ballkanit Perëndimor duhet t’i bashkohen BE-së apo jo. 

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.