Skip to main content

10 Arsyet Për Dekriminalizimin e Punës Së Seksit

  • Date
  • Prill 2015

Puna e seksit është kriminalizuar jo vetëm përmes ndalimeve të shitjes së shërbimeve seksuale, por edhe përmes ligjeve që ndalojnë shitblerjen e seksit, jetesën nga të ardhurat e punës së seksit, mbajtjen e shtëpive publike ose blerjen e shërbimeve seksuale. Me reduktimin e lirisë së punonjësve të seksit që të negociojnë përdorimin e prezervativëve me klientët, të organizohen për trajtim të drejtë dhe të mbrojnë publikisht të drejtat e tyre, kriminalizimi dhe politikat agresiva kanë treguar rritjen e vulnerabilitetit të punonjësve të seksit ndaj dhunës, kërcënimeve dhe rreziqeve shëndetësore.

Kjo përmbledhje sjell dhjetë arsye se pse dekriminalizimi i punës së seksit është politika më e mirë e promovimit të shëndetit dhe të drejtave të njeriut për punonjësit e seksit, familjet dhe komunitetet e tyre. Eliminimi i ndjekjes penale për punën e seksit lidhet ngushtë me njohjen e punës së seksit si punë dhe mbrojtjen e të drejtave të punonjësve të seksit përmes standardeve të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës. Dekriminalizimi i punës së seksit do të thotë që punonjësit e seksit të kenë më shumë gjasa të jetojnë pa njollë, përjashtim nga shoqëria dhe frikë nga dhuna.

Përditësim (10 prill 2015): përmbledhja është përditësuar për të pasqyruar argumentet më të përshtatshme dhe të rejat dhe provat më të fundit që sugjerojnë që dekriminalizimi i punës së seksit është politika që mbron më së miri të drejtat, shëndetin dhe sigurinë e punonjësve të seksit.

Read more

Subscribe to updates about Open Society’s work around the world

By entering your email address and clicking “Submit,” you agree to receive updates from the Open Society Foundations about our work. To learn more about how we use and protect your personal data, please view our privacy policy.